3 Junie 1865 – ZAR Uitvoerende Raad verklaar 16 Desember as vakansiedag

Op 3 Junie 1865 besluit die Uitvoerende Raad van die ZAR om 16 Desember voortaan as ’n openbare vakansiedag te vier.

Dit het gevolg op ’n besluit wat die vorige jaar by die Algemene Vergadering van die NG Kerke in Natal geneem is, waarin besluit is dat dié dag as ’n kerklike dankdag in die Natalse gemeentes gevier moet word. Daar het ’n vrees onder die Natallers bestaan dat indien die aantal oorspronklike Voortrekkers in Natal sou verminder, die Gelofte wat voor die Slag van Bloedrivier in 1838 afgelê is, in vergetelheid sal verval. In haar meestersgraadstudie oor die herdenkings van die Slag van Bloedrivier skryf Alana Bailey soos volg oor dié besluit van die ZAR: “Dit [die openbare vakansiedag] het nog nie ’n spesifieke naam gehad nie. Daar is bepaal dat regeringskantore in die ZAR op die datum gesluit sou wees. Die Uitvoerende Raad het opdrag gekry om toe te sien dat alle predikante in Transvaal op dié dag ’n openbare diens moes hou.” In Natal het veral D.P.M. Huet en F.L. Cachet hulle vir die instelling van die Geloftedagherdenking beywer. Danksy Cachet se hulp is die eerste grootskaalse buitelugviering by die Bloedrivier-terrein op 16 Desember 1866 gehou.