5 Oktober 1844 – F.W. Reitz op Swellendam gebore

Op 5 Oktober 1844, vandag 176 jaar gelede, is F.W. Reitz op Swellendam gebore.

Reitz het gedurende sy lewe verskeie prominente ampte in die Kaap, Vrystaat, ZAR en uiteindelik die Unie van Suid-Afrika beklee as onder meer eerste hoofregter (1874-1888) en vyfde president van die OVS en regter en staatsekretaris van die ZAR (1898-1902). Reitz was deurlopend betrokke by die vroeë taalstryd vir Afrikaans. As digter is sy werk onder meer in G.R. von Wielligh se Eerste skrijwers vermeld en in 1925 het hy as voorsitter opgetree van die komitee van die Volksraad en senaat wat moes ondersoek instel na die vraag of, en in watter mate, Afrikaans in plaas van Nederlands in wette, wetsontwerpe en ander amptelike dokumente gebruik kan word.

(Foto: Vier strofes uit Reitz se gedig Di steweltjiis fan Sanni soos opgeneem in André P. Brink se Groot Verseboek [2008])