Aanhaling van die week – 1 Maart 2021 – Verset & Opbou

“Die eerste tydskrif van die twintigste-eeuse taalbeweging, Die Brandwag, maak op 1 Junie 1912 met genoeë melding van ‘Nederlanders van naam en gesag wat aan onse Afrikaanse taal alle reg, en alle reg van bestaan, laat wedervaar het’. […] Die grootste verdediger van Afrikaans was Hesseling, wat die taal telkens in Nederlandse vaktydskrifte verdedig het. Hy het weens sy kennis van diglossie in Griekeland, besef dat nie alleen rasionele argumente nie, maar ook die gevoel medebepalend is vir die keuse van ’n kultuurtaal en dat die ‘macht van het dichterlike woord […] uit het hart komt’.

J.C. Steyn, Verset & opbou: Skrywers en politici as aktiviste vir Afrikaans, p. 170.
 
Lees meer oor taalstryders vir Afrikaans in Verset & opbou, verkrygbaar in Kraal Uitgewers se e-winkel teen R300,00.