Woord van die week – 14 Desember 2020: Versoening

versoening s.nw.

Die proses waardeur vrede tussen opponente bewerkstellig word, deur direkte onderhandeling of deur bemiddeling van ‘n tussenganger.

Beslegting; detente; rekonsiliasie; skikking; toenadering; vergewing; vredemaking.

Ook: Heilsweldaad van herstelde vrede tussen God en sondaar deur die soendood van Christus.

(Bronne: PharosAanlyn; Handwoordeboek van die Afrikaanse Taal, 5de uitgawe)